1. W miesięczniku Wiadomości Projektanta Budownictwa drukowane są oryginalne artykuły naukowo-techniczne i ekonomiczne z dziedziny projektowania budowlanego, obejmujące zagadnienia projektowania, budowy i całego procesu inwestycyjno-budowlanego.
  2. Publikowane są również artykuły dotyczące procesu legislacyjnego wpływającego na proces inwestycyjny, ochrony środowiska, energetyki, kolejnictwa oraz drogownictwa w aspekcie projektowania budowlanego.
  3. Tytuł artykułu powinien być zwięzły, a objętość wraz z rysunkami, zdjęciami i tabelami nie powinna przekraczać 15 stron formatu A-4, przy podwójnej interlinii tekstu. Tekst powinien być napisany jednostronnie z obustronnymi marginesami po 30 mm. Wymagane jest przygotowanie tekstu przy użyciu programu komputerowego Word (środowisko MS Windows). Artykuł wraz z ilustracjami i tabelami należy przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: redakcja@wiadomosci.ipb.org.pl
  4. Treść artykułu należy stosownie podzielić na rozdziały i podrozdziały (wyróżnione odpowiednią wielkością czcionki). W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się numerowanie rozdziałów i podrozdziałów. Pierwsza strona tekstu powinna zawierać: tytuł artykułu, imię/-ona i nazwisko/-a i nazwę macierzystej instytucji autora.
  5. Ponadto powinny być podane (tylko do wiadomości Redakcji) dane adresowe oraz numer telefonu kontaktowego do autora/ów.
  6. Wszystkie symbole, skróty i skrótowce używane w tekście powinny być objaśnione (np. w odsyłaczach). Wzory matematyczne powinny być numerowane po prawej stronie w nawiasach okrągłych, kolejno w całym artykule. W tekście i we wzorach należy stosować jednostki układu SI.
  7. Rysunki i tabele należy numerować kolejno cyframi arabskimi i włączyć do tekstu we właściwym miejscu. Fotografie należy numerować oddzielnie cyframi arabskimi i nie nazywać ich rysunkami. W podpisie fotografii należy podać ich autora lub źródło (przytoczone w bibliografii). Fotografie powinny mieć rozdzielczość odpowiednią do druku (300 dpi) i powinny być dostarczone w oddzielnych plikach.
  8. Ilustracje należy przygotować w formie ostatecznej; opisy rysunków, fotografii i tabel wykonać czcionką jednej wielkości. Fotografie i rysunki mogą być wydrukowane w kolorze, po ich dostarczeniu w oddzielnych plikach. Jeżeli rysunki lub dane do tabel zaczerpnięto z innych opracowań i artykułów, to w tytule tabeli lub podpisie rysunku należy podać źródło (przytoczone w bibliografii).
  9. Publikacje cytowane w tekście artykułu powinny być numerowane w nawiasach kwadratowych. W spisie publikacji (zatytułowanym: Bibliografia), umieszczonym na końcu artykułu, należy podać wszystkie dane bibliograficzne, tj. nazwisko i inicjały imion autora, tytuł publikacji (książki), wydawnictwo, miejsce i rok wydania lub w przypadku czasopisma tytuł, numer i rok wydania. Spis publikacji należy sporządzić w kolejności alfabetycznej (nazwisk autorów cytowanych pozycji). Bibliografia powinna zawierać możliwie krótki i niezbędny spis publikacji.
  10. Do artykułu powinno być dołączone (w wersji polskiej i angielskiej) kilkuzdaniowe streszczenie (nie więcej niż sześć wierszy) wraz ze słowami kluczowymi.
  11. Wszystkie nadesłane artykuły są adiustowane przez członków Kolegium Redakcyjnego i opiniowane przez zewnętrznych recenzentów. Opinie stanowią podstawę do podjęcia decyzji przez Kolegium o akceptacji artykułu do druku, po niezbędnych poprawkach lub modyfikacjach. W przypadku istotnych zmian i poprawek tekst artykułu, przed oddaniem do druku, będzie przesłany autorowi/-om do akceptacji.

Oświadczenie do zapory ghostwriting (.doc)