dr inż. Tadeusz Suwara – przewodniczący zespołu redakcyjnego

mgr inż. Jerzy Kotowski

dr inż. Aleksander Krupa

mgr inż. Jan Zambrzycki

Miłosz Trukawka – redaktor

Materiałów zamówionych redakcja nie zwraca. Zastrzegamy sobie prawo skracania i adiustacji tekstów oraz zmiany artykułów. Za treść ogłoszeń reklamowych i tekstów sponsorowanych redakcja nie odpowiada. Przedruki i wykorzystanie opublikowanych materiałów może odbywać się za zgodą redakcji. Za korespondencję (listy do redakcji) nie naliczamy autorom honorarium.

Opinie wyrażone w niniejszych artykułach są opiniami własnymi autorów i nie stanowią oficjalnego stanowiska Izby Projektowania Budowlanego.

Artykuły naukowe opublikowane w Wiadomościach Projektanta Budownictwa są indeksowane w bazie danych o zawartości polskich czasopism technicznych BAZTECH oraz Index Copernicus.

Skład i łamanie

impresje.net